Asylrätten – en mänsklig rättighet

”Jag förstår inte hur den flyktingtragedi vi bevittnar debatteras som ett större problem för oss än för alla som genomlever den”
– Theodor Kallifatides

Vi försvarar härmed de mänskliga rättigheterna för asylsökande flyktingar som vandrar upp och söker sin tillflykt i vårt land. Sverige är ett rikt land och har tillräckligt med plats för att ta emot fler. Vi vill att de asylsökande människorna, vuxna och barn, ska känna sig välkomna och beviljas det skydd de är i behov av.

Asylrätten är en mänsklig rättighet – enligt såväl lag som de konventioner Sverige undertecknat.

”Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.”
– Ur Artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd – för möjligheten att integreras i det svenska samhället och återvända till sitt hemland när man själv kan och vill. De föreslagna tillfälliga uppehållstillstånden är för varje skyddsbehövande flykting och för Sverige enligt sakkunniga bedömningar från jurister och läkare förödande humanitärt, ekonomiskt, administrativt och arbetsrättsligt. (Läs exempelvis Brita Hännestrands debattartikel i UNT.) Det strider också mot FN:s barnkonvention att inte se till barnets bästa.

Vi kräver att FN:s barnkonvention tillämpas – barnkonventionen som är
planerad att göras till svensk lag. Artikel 39 beskriver att barn som varit utsatta för övergrepp eller som har erfarenhet av väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning ”i en miljö som befrämjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet.” Vad flyktingbarn behöver enligt all erfarenhet är hopp, trygghet och förutsägbarhet.

Vi kräver rätt till familjeåterförening för ofrivilligt splittrade familjer. Artikel 10 i Barnkonventionen säger att ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om familjeåterförening ska behandlas på ett ”positivt, humant och snabbt sätt”.

Vi vänder oss emot de oetiska och ovetenskapliga åldersbedömningar som utförs idag. De har dömts ut av barnläkare och experter eftersom felmarginalerna är för stora och de leder till rättsosäkra beslut.

Vi ifrågasätter ID-kontroller på vägen till Sverige, som hindrar flyktingar att nå hit och söka asyl eller resa vidare. Bland dem som saknar pass kan finnas många av de mest utsatta och traumatiserade människorna, de som verkligen behöver komma hit. Identitetshandlingar kan lika gärna visas upp på Migrationsverket då flyktingen söker asyl.

Vi vill se fler effektiva förslag som löser bostadskrisen, jobbkrisen och skolkrisen och som skapar förutsättningar för ett bra mottagande för asylsökande, istället för regeringens lagförslag om hur vi ska hindra människor att komma hit.

Sverige måste leva upp till de mänskliga rättigheterna! Försvara rätten till asyl!


upprop_asylratt

Folkkampanj för Asylrätt

Etikkommissionen är en av organisationerna som startat Folkkampanj för Asylrätt. Där samlar vi fler organisationer och undertecknare bakom dessa krav. Du som vill vara med, underteckna och sprid budskapet.

skrivunder