Andra rapporter och forskning

Här samlar vi rapporter och forskning på asylområdet från andra författare eller organisationer än Etikkommissionen i Sverige.

Rapport om kyrkornas syn på brister i det svenska asylsystemet, 2009.
Rapporten bygger på ett praxisperspektiv. Etikkommissionen vill verka för att rapportens allvarliga kritik och slutsatser genomförs. Läs hela rapporten här: Skilda Världar (pdf)

Restricting participation: Unaccompanied children in interpreter-mediated asylum hearings in Sweden (pdf) av Olga Keselman, Linköpings universitet, 2009.
Avhandlingen undersöker asylintervjuer med ensamkommande rysktalande barn som kom till Sverige mellan 2001 och 2005. Målet med avhandlingen är att belysa olika kommunikativa aspekter i intervjuerna, som genomfördes via tolk.

Liv i kollektiv: Vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution (pdf) av Eva-Marie Åkerlund, Linköpings universitet, 2016.
Avhandlingen undersöker institutionen som social levnadsmiljö för ensamkommande barn som placerats på institution i Sverige. Studien bygger på etnografiskt fältarbete vid två institutioner, en för ensamkommande flickor och en för ensamkommande flickor och pojkar.

Drawing the limits: Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure (pdf) av Daniel Hedlund, Stockholms Universitet, 2016.
Avhandlingens syfte är att utforska lagstiftares bild av ensamkommande barn i utvecklingen av migrationslagstiftningen, samt hur ensamkommande barns kredibilitet konstrueras i Migrationsverkets asylbeslut.

Utan given hemvist, Barnperspektiv i den svenska asylprocessen (pdf) av Lisa Ottosson, Stockholms Universitet, 2016
Avhandlingen handlar om asylsökande barn i familj och de omständigheter som de möter under asylprocessens gång. Syftet är att fördjupa bilden av barns position i asylprocessen genom att dels studera barnens egna erfarenheter, dels undersöka hur ett par av fältets nyckelfigurer uppfattar och bemöter asylsökande barn i familj. 

Ensamkommande barn på flykt (pdf) av Farhad Jahanmahan och Nihad Bunar, Socialvetenskaplig tidskrift 2018:1
Genom intervjuer med 15 ensamkommande barn från Afghanistan undersöker artikeln hur barnen förstår sina interaktioner med socialtjänsten och sina gode män under asylprocessen. Socialtjänsten och gode män representerar två av de viktigaste institutionerna ansvariga för barnens mottagning, välfärd och navigering i samhället. Frågor som studien tar sig an är: Upplevs socialtjänsten och god man agera stödjande, vilket är deras formella uppdrag, i direkta interaktioner med de intervjuade barnen? Vilket utrymme finns det för de intervjuade barnen att trots asymmetriska maktförhållanden förhandla med kontexternas aktörer om åtminstone vissa aspekter av deras agerande? Hur går det till och vilka är utfallen?

“I Never Want to Lose that Key”: on school as an opportunity structure for unaccompanied refugee children in Sweden. Av Farhad Jahanmahan och Mats Trondman, 2019-11-25.
Genom intervjuer med 15 ensamkommande barn från Afghanistan undersöker artikeln deras upplevelser av skolan i Sverige.