Uppehållstillstånd och examen för Aliyya

Foto: Hush Naidoo

Etikkommissionen i Sverige har sedan oktober  2016 förvaltat en tillfällig fond för bidrag till läkarstudierna för Aliyya, en asylsökande ung kvinna som flydde till Sverige 2010. Aliyya har nu fått uppehållstillstånd i Sverige och lyckades i januari avlägga svensk läkarexamen.

Aliyyas familj kom till Sverige 2010 på flykt från Azerbajdzjan, men fick inte uppehållstillstånd. En tid levde de som papperslösa.  

Efter en stark studentexamen antogs Aliyya till Karolinska Institutets läkarprogram. Som utländsk student behövde hon betala en enorm terminsavgift på över 300 000 per år. En anonym flyktinghjälpare stödde henne de första åren. När det upphörde beslöt hennes lärare på KI (dr Astrid Seeberger) och Agneta Pleijel att försöka samla medel bland sina vänner och bekanta. Aliyya var en av KI:s bästa studenter.

Insamlingen gick bra, bakom den stod också Anita D’Orazio och Ann Mari Engel från Etikkommissionen. Under åtskilliga terminer var det en trofast skara bidragsgivare som samlade till terminsavgiften. Under tiden utvisade Migrationsverket Aliyyah flera gånger, liksom hennes mor (också läkare) som vistades i hemlandet ett år innan hon fick fast arbete i Sverige och uppehållstillstånd. 

Aliyya själv fick resa hem i våras, efter Migrationsverkets beslut, när hon hade en termin kvar av studierna. Hon hade arbetat i Sverige, bland annat som underläkare, men förvägrades arbetstillstånd. I höstas fick hon äntligen sitt arbetstillstånd och därmed också uppehållstillstånd. Hon tog sin examen i januari. 

Det var många gånger gastkramande, men tack vare hennes egen flit och studieförmåga och de många bidragen till terminsavgifterna slutade det väl. Hennes far har efter fyra års tjänst som läkare nu också fått uppehållstillstånd.

Kommande vitbok om ”flyktingkrisen” får stipendium

Ill. Vahedeh Aida Ghardagian

Etikkommissionen har blivit ombedda att medverka i en kommande vitbok om ”flyktingkrisen”. Initiativtagare till boken är Jan Stattin, historiker, Ingrid Eckerman, allmänläkare och grundare av  nätverket ”Stoppa utvisningarna till Afghanistan!” och Karin Fridell Anter, arkitekt och ordförande för Stöttepelaren – förening för stöd till ensamkommande barn och ungdomar.

Boken med arbetsnamnet ”Rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2020” har nu fått ett ”krisstipendium” från Arena Idé och Atlas bokförlag. Stipendiet härrör från inkomsterna av idéhistorikern Sverker Sörlins bok Kris! Från Estonia till Corona (Atlas) och ska möjliggöra skrivande kring kris och kriser i samhället.

– Vi ville visa hur stort engagemanget i civilsamhället är, säger Jan Stattin, historiker och huvudredaktör för boken. Men nu blir det mycket om rättssäkerhet. Jag har själv sett de mest horribla beslut där handläggare till och med går emot Migrationsverkets egna regler.

Läs hela pressmeddelandet här:

Ny bok om barn med uppgivenhetssyndrom

Elisabeth Hultcrantz, leg. läkare och seniorprofessor vid Linköpings universitet, har nu gett ut en bok om sina möten med barn med uppgivenhetssyndrom.
Boken ”Om dessa vore svenska barn…” ges ut i samarbete med Etikkommissionen i Sverige och berättar om några familjers flyktingöden. Här får vi också möta några av de barn som insjuknat i uppgivenhetssyndrom, eller ”apati” som det tidigare kallades.

Läs mer och köp boken hos Bokus, där den finns både som e-bok och som pocket.

Årsmöte den 24 september i Stockholm

Välkommen till årsmöte i Etikkommissionen i Sverige!

Tid: Torsdagen den 24 september kl.18.00  
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen, våning 1

Pga. Corona-pandemin kommer vi att sitta på behörigt avstånd från varandra i Sandlersalen, Vi vill därför att du anmäler dig i förväg snarast och senast den 20 september till solveig.freudenthal@gmail.com

Program:
Betydelsen av principen om barnets bästa i migrationsärenden. Lagen, tillämpningen och allt som krockar.

 • Louise Dane, fil.dr. i offentlig rätt med inriktning mot migrationsrätt och barnrätt, inleder.
 • Dr. Elisabeth Hultcrantz presenterar sin nyutkomna bok om de uppgivna, apatiska barn som hon som läkare arbetat med i många år. Boken lanseras under årsmötet och kan köpas på plats.

Dagordning för årsmötet:

1) Årsmötets öppnande
2) Val av mötesordförande och sekreterare
3) Val av justerare
4) Redogörelse för det gångna årets verksamhet
5) Ekonomisk rapport
6) Revisorernas berättelse
7) Fråga om ansvarsfrihet
8) Val av ny styrelse
9) Beslut om firmatecknare
10) Val av revisorer
11) Val av valberedning
12) Beslut om årsavgiftens storlek
13) Eventuellt
14) Årsmötet avslutas

Vi vill påminna om medlemsavgiften för dig som ännu inte betalt.  Sätt in 250 kr eller mer till Etikkommissionens plusgiro 61 72 58-9. Ange ditt fullständiga namn och din e-postadress vid inbetalningen, så får du våra utskick.

Varmt välkommen!

Styrelsen i Etikkommissionen i Sverige

Bidra till Etikkommissionens sommarinsamling

Vi i Etikkommissionen i Sverige möter varje vecka på Läkare i Världens mottagning människor som flytt till Sverige undan krig och förföljelser. Vi träffar många kvinnor och barn som är oerhört utsatta efter flykt från krig och etnisk förföljelse. Barnens fäder är antingen försvunna i hemlandet eller tagna i förvar här i Sverige i väntan på utvisning. De flesta kvinnor och barn har fått avslag på sina asylansökningar och lever i en totalt otrygg tillvaro med en ständig jakt på boende, mat för dagen, kläder till barnen och sig själva. De som eventuellt hade ett tillfälligt arbete innan Covid 19-pandemin har mist detta.

I sommar hjälper Etikkommissionen i Sverige några av dessa mest utsatta barnfamiljer med matpengar och SL-kort som gör det möjligt för dem att besöka sina läkare och advokater.

Så kan du bidra

En sommargåva från dig kan ge dessa kvinnor och barn mat för dagen!

Vårt plusgiro är 61 72 58-9. Skriv att pengarna skall gå till ”sommarinsamlingen”. Skriv också gärna ditt namn och e-postadress. Alla bidrag är välkomna, små som stora! Tack för det stöd du kan ge.

Vilka hjälper vi?

Sommarinsamlingen fokuserar på några barnfamiljer som får hjälp av den juridiska och psykosociala gruppen på Läkare i Världen. De har fått avslag på sina asylansökningar, men kan inte skickas från Sverige, då inga länder tar emot dem på grund av situationen med covid-19.

En av de familjer som vi samlar in pengar till är en trebarnsfamilj där den ensamstående mamman har drabbats av svår cancer. Hennes äldsta barn är 19 år och rullstolsburen, har CP, epilepsi och är hjärnskadad. Mellanbarnet är en 16-åring som har så kallad klumpfot. Fötterna och ett knä ska opereras när coronasituationen är över. Det tredje barnet i familjen är en fullt frisk 14 åring som på grund av familjens situation får ta mycket ansvar i hemmet.
Familjen får hjälp av seriösa jurister och läkare från Läkare i Världen, men då den tillfälliga asyllagen inte omfattar humanitära asylskäl i praxis har familjen ändå fått avslag på avslag i sina asylärenden.

Vi hjälper också två andra ensamstående trebarnsmödrar som i sina hemländer är hedersmordshotade. De lever idag inlåsta i sina hem med sina barn och saknar all möjlighet till försörjning.

Socialtjänsten ska enligt lagen hjälpa barn i utsatta familjer, även papperslösa, men gör inte detta, trots upprepade orosanmälningar. Det är också riskabelt att fråga om hjälp från Socialtjänsten, då flera socialassistenter har rapporterat utsatta papperslösa familjer till Migrationsverket. De har i sin tur skickat polisen på familjerna.

Det krävs alltså privata insatser för att dessa utsatta familjer ska få hjälp.

Hjälp oss att sprida insamlingen

Berätta gärna för dina vänner och kontakter om insamlingen. Hänvisa till Etikkommissionens hemsida eller ladda ner vårt brev om sommarinsamlingen nedan och skicka det vidare.

Tack för din hjälp!

Ny rapport om humanitära skyddsgrunder för barn som söker asyl i Sverige

I januariavtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna i januari 2019 finns en särskild punkt om humanitära skyddsskäl, punkt 67: ”Partierna är överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén”. 

Utifrån våra erfarenheter är detta en mycket angelägen uppgift. Etikkommissionen har därför i samarbete med Läkare i Världen publicerat en ny rapport som med konkreta exempel på humanitära nödsituationer visar behovet att återinföra humanitära skäl i asyllagstiftningen och dess praxis.

Rapporten inkluderar bland annat fallstudier av barn med uppgivenhetssyndrom som fått avslag på sina ansökningar och barn med andra svåra funktionsnedsättningar och sjukdomar som lever under hot om utvisning. Här finns också statistik över uppgivenhetssyndrom bland asylsökande barn i Sverige 2015-2018. 

Till Asylkommissionen

Den 19 juni bildades Asylkommissionen, en granskningskommission knuten till Linköpings universitet. I en debattartikel i Aftonbladet presenterades den nya kommissionen och dess uppgift: att granska lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015–2017. Etikkommissionen i Sverige välkomnar Asylkommissionen med nedanstående brev.

Vi i Etikkommissionen i Sverige, Nätverk för Mänskliga Rättigheter i asylprocessen, hälsar Asylkommissionen varmt välkommen och vi ser fram emot en granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige. Vi vill gärna hjälpa till, förmedla kontakter och ha synpunkter.

Vi har ett stort nätverk med lång erfarenhet av lag och praxis bl.a. genom arbetet på den juridiska mottagningen i Läkare i Världens regi. De som söker vårt stöd där har ofta drabbats av Begränsningslagen och vill ha hjälp med att söka igen genom de jurister/advokater som är aktiva hos oss varje vecka. Bedömer de att det finns underlag tillräckligt så hjälper Fristadsfonden till med ett ekonomiskt bidrag. 

Våra läkare och psykologer som går in i ärendena p g a svår ohälsa hos de sökande och hela deras bakgrund – orsak till flykten och den aktuella akuta situationen. Journaler och läkarintyg skrivs. I de fall vi går vidare med deras ärenden, förs protokoll och de finns att ta del av med de sökandes medgivande förstås.

Vi vill också föreslå att Asylkommissionen uppmärksammar några av svenska myndigheter svårt misshandlade asylsökande medmänniskor som i åratal fått avslag och vars mänskliga rättigheter kränkts till det yttersta, inte minst genom Begränsningslagen och, vad vi anser, många gånger, en rättsosäker handläggning och politisk praxis, där beslutsfattaren aldrig möter den vars liv de tar ett livsavgörande beslut om.

 • Familjer med barn som lider av uppgivenhetssyndrom sedan flera år, 3-4  legat sondmatade och som i ”bästa fall” får tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) gång på gång.
 • Bland dessa är de yezidiska familjerna från Syrien som inte ens är ”födda”, då de inte har några födelsebevis – är analfabeter och helt dokumentslösa. Enligt MV ska de dumpas i Armenien, där de aldrig satt sina fötter och inte talar ett ord armeniska. Deras barn är svårt sjuka av PTSD och uppgivna sedan flera år.
 • Barn med svåra funktionsnedsättningar som vistats här i Sverige i många år, fått fin medmänsklig vård, habilitetsinsatser, t o m gått i särskola och blivit glada barn! De förtvivlade föräldrarna ser ingen möjlighet att klara sina barn utan vård o hjälp om de deporteras. Vad som återstår är att de tvingas lämna bort sina barn till hemska barnhem, där dessa sjuka barn riskeras att misshandlas och där barnet inte har några som helst mänskliga rättigheter. Vi talar om svårt autistiska barn utan språk, CP-skadade, barn med epilepsi och andra svåra funktionsvarianter. 
 • En grupp djupt kränkta sjuka människor som inte kan överleva om de deporteras och som inte får permanent uppehållstillstånd, är de njursjuka med dialys flera gånger i veckan. De får det här, den akuta o nödvändiga vården.. som väl är, men hotas ständigt, var 4 år, när deras ärende preskiberas, av att skickas till hemlandet, där de inte kan få vården, den livsnödvändiga dialysen. Det är bara för dem med kontakter och pengar. Absolut inte för den som svikt sitt land och som kommer ”hem” tillbaka deporterad med poliseskort efter många år. Glöm det!  Våra patienter (ett 10-tal vi väl känner till) går en säker död till mötes inom ett par veckor.

Sverige, ett land som kallar sig humanistiskt och som inte har humanitära skäl i lagen, är inte längre ett humant, ett anständigt land. 

De humanitära skälen måste snarast återinföras i lagen och i praxis för Barnen och för de vuxna medmänniskor som befinner sig i vårt land och som är svårt sjuka. 

Tack för att Asylkommissionen tagit detta nödvändiga initiativ och vi hoppas på ett gott samarbete. 

Stockholm 18 augusti 2019

Med vänlig hälsning,

Anita D´Orazio, ordf. Etikkommissionen i Sverige, Asylrådgivare i Läkare i Världen och sekr. i Fristadsfonden.

Solveig Freudenthal vice ordf. Etikkommissionen I Sverige

Riksdagsledamöter reagerar över åldersbedömningarna

Två riksdagsledamöter, läkaren Barbro Westerholm (L) och Rasmus Ling (MP), bjöd in till ett riksdagsseminarium om medicinska åldersbedömningarna av asylsökande, i samarbete med Civil Rights Defenders (CRD), Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Barnrättsscentrum vid Stockholms universitet och Sveriges Advokatsamfund den 15 maj 2019. Samtalet modererades av Anna Lindblad, chefsjurist på Rådgivningsbyrån.

Riksdagsseminarier är sällan välbesökta, men denna gång fick extra stolar bäras in. Under seminariet talade bland annat Sofia Rönnow Pessah, en av dem som granskat hur Migrationsverket använt de medicinska åldersbedömningarna. ”Resultaten från utredningen borde varit klara igår”, sade hon om den utredning som regeringen beslöt i januariöverenskommelsen med Liberalerna och Centerpartiet. Såvitt känt är utredningen ännu inte tillsatt. En vanlig tid för utredningar är två år. Det är alltså en skandal som utreds i efterhand.

Läs mer om riksdagsseminariet i pressmeddelandet från nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!”

Välkommen till Etikkommissionen i Sveriges årsmöte 2019

Tisdagen den 26 mars kl.18.00 har Etikkommissionen i Sverige sitt årsmöte på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Program:

Gränssnittet mellan humanitära skäl och det som ryms inom artikel 3; tortyrbegreppet
Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty International med ansvar för flyktingfrågor och migration samt med folkrättsfrågor kopplade till bland annat terrorism, tortyr, internationell straffrätt inleder kvällen.

På irrvägar i Europa
Om asylpolitik, EU, parlamentsval och unga svenskafghaner på gatorna i Paris. Annette Rosengren, forskare, författare och ledamot av styrelserna för Flyktinggruppernas riksråd och för Etikkommissionen i Sverige, har nyss har kommit hem från sin tredje resa till Paris och reflekterar kring detta, EU och det kommande valet.

Humanitära skäl
Diskussion om de humanitära skälen som inte finns i lagen. Lagen kan dessutom förlängas i två år, med de utredningar som enligt januariöverenskommelsen planeras. Vad kan vi göra?

Varmt välkomna önskar Styrelsen i Etikkommissionen i Sverige.

Tid: Tisdagen den 26 mars kl.18.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, 4 tr. Hedensalen. Stockholm.

Läs inbjudan inkl. dagordning för årsmötet här (pdf)


Vi vill också påminna om medlemsavgiften för dig som ännu inte betalt. Sätt in 250 kr eller mer till Etikkommissionens plusgiro 61 72 58-9. Ange ditt fullständiga namn och din e-postadress vid inbetalningen, så får du våra utskick.

Yezidiernas kamp för sina mänskliga rättigheter – ABF i Stockholm 20 nov

Nobels Fredspris tilldelades i år den yazidiska människorättsaktivisten Nadia Murad. I flyktingarbetet i Sverige möter vi samtidigt traumatiserade yezidiska flyktingfamiljer där barnen drabbats av uppgivenhetssyndrom och där familjerna fått definitiva avslag på sina asylansökningar.

Etikkommissionen i Sverige ordnar med anledning av detta ett program på ABF i Stockholm om Yezidiernas kamp för sina mänskliga rättigheter.

Medverkande:

 • Ordförande i YAZDA Sweden, Delkhwaz Haciy, själv yezidier, talar om yezdiernas situation som flyktingar och kamp för överlevnad.
 • Yezidier i Sverige: Okända – Misstrodda – Uppgivna.
  Prof. Elisabeth Hultcrantz talar om sina erfarenheter av yezidiska barn med uppgivenhetssyndrom.
 • Advokaten Nadja Hatem inleder en diskussion om asylrätten, de försvunna humanitära skälen och tillämpningen av lagen.

Tid: Tisdagen den 20 november, kl. 18.00

Plats: ABF-huset, Per Albin salen, Sveavägen 41 i Stockholm

Inträde: 60/80 kr