Våra stadgar

Etikkommissionen i Sverige

– Nätverk för Mänskliga Rättigheter i asylprocessen

Fastställda av de närvarande vid konstituerande mötet på ABF i Stockholm den 6 september 2011.

§ 1. Beskrivning och huvuduppgift
a)      Etikkommissionen i Sverige är ett nätverk av frivilliga och har som uppgift att undersöka, vittna om och protestera mot brott mot mänskliga rättigheter i asylprocessen genom att bland annat bedriva medborgarvittnesverksamhet och stödja forskning i ämnet.
b)     Man kan endast som enskild individ ansluta sig till Etikkommissionen i Sverige.
c)     Etikkommissionen i Sverige är en partipolitisk och religiöst obunden organisation.

§ 2. Målsättning för arbetet
Etikkommissionen skall:
– verka för att mänskliga rättigheter tillämpas för asylsökande och
– papperslösa i behov av skydd,
–bidra till att synen på människor i behov av skydd blir generös och human,
– försvara rätten till asyl och bidra till att den upprätthålls enligt utlänningslagenoch dess förarbeten samt enligt 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning och övriga gällande konventioner som Sverige undertecknat,
– agera för att engagera medborgarrättsvittnen i asylprocessen och bistå enskilda asylsökande med hjälp av fullmakt från dem,
– upplysa allmänheten om den förda flyktingpolitiken i stort och i enskilda fall samt väcka debatt om de skyddsbehövandes behov genom massmedia, via nätet och genom möten och kulturaktiviteter,
– samla in medel för att stödja forskning och aktivt vittnesarbete iEtikkommissionens i Sverige namn samt samarbeta med forskare och sprida relevanta forskningsresultat genom publikationer och via Etikkommissionens i Sverige hemsida (www.etikkommissionenisverige.se )
– arbeta för att den nuvarande lagparagrafen (§ 12:18) ”synnerligen ömmande omständigheter” skall ändras till ”särskilt ömmande omständigheter”,

allt detta i syfte att skapa en generös, öppen och demokratisk asyl- och migrationspolitik i Sverige.

§ 3. Styrelse
a)      Styrelsen för Etikkommissionen i Sverige skall bestå av ordförande och sju styrelseledamöter.
b)      Styrelsen skall väljas av årsmöte som utser ordförande för en mandatperiod om ett år och styrelseledamöter för en mandatperiod om två år.
c)      Vice ordförande och kassör skall utses inom styrelsen.
d)      Styrelsen skall ansvara för Etikkommissionens i Sverige informationsspridning, upprättande av verksamhetsplan, budget för verksamheten samt översyn av Etikkommissionens plusgirokonto.
e)      Ordföranden eller delegerad styrelsemedlem skall kalla till styrelsesammanträden minst fyra gånger per år.
f)        Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet och röstning kan ske när ordföranden eller vice ordföranden är närvarande samt minst hälften av styrelseledamöterna. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§ 4. Medlemskap
a)      Ansökan om medlemskap i Etikkommissionen i Sverige sker genom anmälan till
styrelsen eller genom rekommendation.
b)      Eventuell uteslutning av medlem beslutas av styrelsen.
c)      Medlemskap upprätthålls via medlemsavgift som inbetalas till Etikkommissionens plusgirokonto.
d)      Årlig medlemsavgift beslutas vid årsmötet.

§ 5. Finansiering
Etikkommissionens i Sverige verksamhet bedrivs till största delen av frivilliga insatser. Viss finansiering av verksamheten sker dessutom genom
–         insamlade bidrag
–         medlemsavgifter
–         erhållna projektbidrag för forskning

§ 6. Forskning
Forskningsprojekt som initierats av eller som Etikkommissionen i Sverige deltar i skall godkännas av styrelsen.

§ 7. Årsmöte
Styrelsen kallar till årsmöte före mars månads utgång. Kallelse sker skriftligen och senast 14 dagar före sammanträdet.
– På årsmötet ska för en förening gängse ärenden behandlas, som styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, planer för verksamhetsåret, ansvarsfrihet för styrelsen, och förutom val av styrelse, val av revisorer och valberedning. Justerat protokoll från årsmötet ska ha distribuerats till medlemmarna senast tre veckor efter årsmötet.

§ 8. Övrigt
I händelse av att Etikkommissionen upphör ska dess tillgångar tillfalla Asylkommittén.

_______________________________________________________

Etikkommissionen
POSTGIRONUMMER 61 72 58 – 9

Fristadsrörelsen
bildades 1987 som hjälp till bostad och överlevnad för papperslösa flyktingar och finns över hela landet. POSTGIRONUMMER 55 18 24 – 6

Asylkommittén
är en partipolitiskt och religiöst obunden asylrättsrörelse som grundades redan 1986 och bistår med juridisk hjälp och sjukvårdskostader för papperslösa, samt med pengar till mat för i synnerhet barn och barnfamiljer. POSTGIRONUMMER 52 81 43 – 1