Om Etikkommissionen

ekis_header_03.jpg

ETIKKOMMISSIONEN I SVERIGE
Nätverk för Mänskliga Rättigheter i asylprocessen

Asylpolitiken hårdnar i hela Europa och Sverige är inget undantag. Trots ett gott rykte för en human flyktingmottagning finns det många och alltfler fall som oroar i vårt land. Att söka asyl är en rättighet. Mänskliga rättigheter måste tillämpas i alla led för flyktingar, asylsökande och gömda.

För några år sedan väckte de så kallade apatiska flyktingbarnen stor uppmärksamhet i media. Debatten bidrog till att den svenska asylordningen ändrades år 2006, men trots försäkran från Migrationsverket att mycket svårt sjuka barn inte ska utvisas, sker det fortfarande och de apatiska flyktingbarnen har åter blivit fler. Det handlar också om andra svårt sjuka människor. Om åldriga eller döende föräldrar som inte får stanna hos sina barn i Sverige. Om kvinnor som utvisas trots att de har utsatts för eller hotas av sexuellt förtryck i sina hemländer. Och om vuxna så kallade papperslösa som inte beviljas sjukvård utan själva måste stå för alla kostnader.

Etikkommissionen i Sverige vill värna om mänskliga rättigheter för asylsökande i processens alla led, genom att vittna om avvikelser i enskilda fall och genom att bidra till forskning.

Etikkommissionen i Sverige vill:

  • Verka för att mänskliga rättigheter tillämpas för asylsökande och papperslösa i behov av skydd
  • Bidra till att synen på människor i behov av skydd blir generös och human
  • Försvara rätten till asyl och bidra till att den upprätthålls enligt utlänningslagen och dess förarbeten samt enligt 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga och övriga gällande konventioner som Sverige undertecknat
  • Engagera medborgarrättsvittnen i asylprocessen och bistå enskilda asylsökande med hjälp av fullmakt från dem
  • Upplysa allmänheten om den förda flykting- politiken i stort samt väcka debatt om de skyddsbehövandes behov genom massmedia, via nätet samt genom möten och kulturaktiviteter.

Etikkommissionen är politiskt och religiöst obunden.


BLI MEDLEM!

För 200 kr/år, eller gärna mer för den som så önskar, blir du medlem i Etikkommissionen i Sverige och bidrar till vårt arbete för mänskliga rättigheter för asylsökande, sjuka flyktingar och flyktingbarn.

Sätt in ditt bidrag på Postgiro: 61 72 58-9
Glöm inte att uppge namn och e-postadress, så vi kan hålla dig uppdaterad gällande vårt arbete.

Vi söker aktiva kontaktpersoner, medborgarvittnen, bidragsgivare och sympatisörer. Var med och påverka att Sverige lever upp till sitt rykte att föra en human migrations- och asylpolitik, genomsyrad av mänskliga rättigheter.