Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 

2013-03-15 – 2014-03-10

Etikkommissionen i Sverige

– Nätverk för Mänskliga Rättigheter i asylprocessen

Inledning

Nätverket Etikkommissionen i Sverige har lyckats intressera många människor för sin verksamhet och har nu efter två år 64 betalande medlemmar samt många sympatisörer. Det har varit ett intensivt och relativt framgångsrikt år! Våra offentliga möten har varit ganska välbesökta och väckt stort intresse. Vår hemsida samt olika medlemmars deltagande i debatten kring migrationspolitiken har bidragit till att ”Etikkommissionen i Sverige – Nätverk för Mänskliga Rättigheter i asylprocessen” redan är tämligen etablerad, trots att det inte finns resurser för marknadsföring av organisationen. Hemsidan har besökts av  människor, intresserade av vår verksamhet och ett antal hjälpbehövande personer.

Etikkommissionens försök att värva kontaktpersoner har tyvärr inte varit så framgångsrikt, utan ansträngningarna att få personer intresserade av detta uppdrag måste intensifieras.

Etikkommissionen ingår och samarbetar i olika frågor i ett nätverk med ett flertal olika organisationer som arbetar för Mänskliga Rättigheter, för asylrätt och för papperslösa.

Etikkommissionen har samarbetat med bl. a. ” Rätt till vårdinitiativet” i frågor som rör Lagen om vård av papperslösa, som infördes 1 juli 2013.  

Etikkommissionen är fortfarande i ett uppbyggnadsskede och p.g.a. de små ekonomiska resurserna, trots några generösa bidrag, fortfarande helt beroende av sina medlemmars och sympatisörers spridande av information om organisationen. 

Beskrivning av Etikkommissionens mål och syfte

  • ·        Etikkommissionen i Sverige är ett nätverk av frivilliga och har som uppgift att undersöka, vittna om och protestera mot brott mot mänskliga rättigheter i asylprocessen genom att bland annat bedriva medborgarvittnesverksamhet och stödja forskning i ämnet. 
  • ·        Man kan endast som enskild individ ansluta sig till Etikkommissionen i Sverige
  • ·        Etikkommissionen i Sverige är en partipolitisk och religiöst obunden organisation.

Etikkommissionen skall: 

          verka för att mänskliga rättigheter tillämpas för asylsökande och papperslösa i behov av skydd

          bidra till att synen på människor i behov av skydd blir generös och human,

          försvara rätten till asyl och bidra till att den upprätthålls enligt utlänningslagen och dess förarbeten samt enligt 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning och övriga gällande konventioner som Sverige undertecknat,
          agera för att engagera medborgarrättsvittnen i asylprocessen och bistå enskilda asylsökande med hjälp av fullmakt från dem samt att värva kontaktpersoner för hjälpbehövande,
          upplysa allmänheten om den förda flyktingpolitiken i stort och i enskilda fall samt väcka debatt om de skyddsbehövandes behov genom massmedia, via nätet och genom möten och kulturaktiviteter,
          samla in medel för att stödja forskning och aktivt vittnesarbete i Etikkommissionens i Sverige namn samt samarbeta med forskare och sprida relevanta forskningsresultat genom publikationer och via Etikkommissionens i Sverige hemsida (www.etikkommissionenisverige.se)
          arbeta för att den nuvarande lagparagrafen (§ 12:18) ”synnerligen ömmande omständigheter” skall ändras till ”särskilt ömmande omständigheter”,
allt detta i syfte att skapa en generös, öppen och demokratisk asyl- och migrationspolitik i Sverige.

Styrelse:
Ordförande: Heinz Spira.
Vice ordförande, sekreterare: Solveig Freudenthal.
Kassör: Gerd Nyström.
Ledamöter: Anita Dorazio, Lissela Jonsson, Karl-Erik Lagerlöf,
Astrid Seeberger, Anna Venegas.
Ersättare: Eva Brick och Annette Rosengren, Maria Salvo. 

Revisorer: Stefan de Vylder och Ingegerd Lennartsson. 

Valberedning: Anita Dorazio, Lissela Jonsson, Anna Venegas. 

Firmateckning: Föreningens firma tecknas av ordförande Heinz Spira, kassör Gerd Nyström och ledamot Anita Dorazio

 Medlemskap
Ansökan om medlemskap i Etikkommissionen i Sverige sker genom individuell anmälan till styrelsen eller genom rekommendation. Eventuell uteslutning av medlem beslutas av styrelsen.
Medlemskap upprätthålls via medlemsavgift som inbetalas årligen till Etikkommissionens plusgirokonto 61 72 58 – 9.
Årlig medlemsavgift beslutas vid årsmötet. Medlemsavgiften för 2013/2014 är  200 kronor eller mer.
I februari 2014 hade Etikkommissionen 65 medlemmar. 

Etikkommissionens räkenskapsår löper från 2013-01-01 – 2013-12-31.
Styrelsen föreslår att årets resultat – 17 562,75  kronor – balanseras i ny räkning. 

Beskrivning av verksamhet som bedrivits
A.     Styrelsesammanträden

Åtta styrelsesammanträden har ägt rum under verksamhetsåret. Mötena har ägt rum på ABF huset i Stockholm, som välvilligt ställt lokal gratis till förfogande samt en gång hemma hos Anna Venegas och dagordning har skickats ut till styrelsens ledamöter i god tid innan varje möte. Vid dessa möten har bland annat följande ämnen diskuterats och planerats: program och aktiviteter för att öka och sprida kunskap om asylprocessen i Sverige, Etikkommissionens arbete, forskningsprojekt, finansiering, och rekrytering av nya medlemmar. 

  1. B.     Forskningsverksamhet

En av Etikkommissionens uppgifter är att initiera och stödja forskning kring asylprocessen i Sverige i ett samtida och historiskt perspektiv samt sprida relevanta forskningsresultat genom publikationer och via Etikkommissionens hemsida.
Det finns ett antal forskningsprojekt på förslag och Karin Johansson Blight, har ägnat mycket tid åt att ansöka om forskningsanslag med, än så länge, osäkert resultat, då ansökning av forskningsbidrag är en mycket svår och utdragen process.
Anita Dorazio med flera arbetar med en rapport om apatiska kvinnor, som kommer att presenteras i början av verksamhetsåret. 

  1. C.     Offentliga möten.

De offentliga mötena har alla varit mycket uppskattade, men, tyvärr, inte alltid lockat en stor publik.
Alla våra offentliga möten har möjliggjorts tack vare att de skett i samarbete med ABF och således inte haft några lokalkostnader samt framför allt, för att alla föredragshållare medverkat utan ersättning. För detta vill styrelsen särskilt framföra sitt varmaste tack! 

(O)mänskliga rättigheter.

          Vad händer i Sverige med rätten till asyl? rätten till vård? rätten till äldreomsorg? Och rätten för barn och barnkonventionen?
Den 16 april inbjöd Etikkommissionen till en diskussion om utvecklingen i dagens samhälle med Olof Buckhard, författare och estradör, Göran Greider, författare och debattör, Sara Karlsson, riksdagsledamot (S) och Agneta Pleijel, författare som moderator. 

Time out för Hippokrates!

          Om den nya lagen om vård för papperslösa.
Under ovanstående rubrik arrangerade Etikkommissionen den 21 oktober ett möte som bl.a. handlade om effekterna av den nya lagen och hur lagen kommer i konflikt med Mänskliga Rättigheter med Astrid Seeberger, docent, överläkare och författare, Thomas Flodin, överläkare, ordförande i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd, Johannes Mosskin, generalsekreterare, Läkare i Världen, Anna O´Sullivan och Sandra Dolietis, sjuksköterskor, Röda Korset. 

Kvinnokonventionen och kvinnors utsatthet iasylprocessen.

Diskussionskväll den 21 januari 2014 om vilken betydelse FN:s Kvinnokonvention har i asylprocessen. Inledare var Carolyn Hanan, docent vid Lunds universitet, f d chef för FNs enhet för kvinnofrågor och policyutveckling av jämställdhetsfrågor i New York, Maud Edgren-Schori, fil lic, lärare vid Stockholms universitet, f d ordförande i UN Women Sverige samt Anuta Sjunghamn och Nadja Hatem, humanjurister och juridiska rådgivare till papperslösa vid Läkare i Världen.  

Introduktionskvällar på ”Hemliga mottagningen”.

Den 7 maj och den 10 september 2013 bjöd Etikkommissionen in medlemmar och andra intresserade till en presentation av Klinikens verksamhet för att stimulera flera till att ev. bli klinikvärd eller kontaktperson. Lissela Jonsson och Anita Dorazio ansvarade för dessa kvällar. 

D. Övrigt.

Migrationsverket har utarbetat ett formulär ”Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder” som vi och många läkare uppfattar som ytterst problematiskt. I en skrivelse till Socialstyrelsen vill Etikkommissionen och läkarna ha svar på 18 punkter i formuläret. Socialstyrelsens svar var inte särskilt uttömmande, men resulterade i att Socialstyrelsen i alla fall gör en egen genomgång som skall lämnas till Migrationsverket. 

Slutord

Under det gångna året har asylsökandes situation försvårats, dels p.g.a. det stora antalet som kommit till Sverige beroende på krig och konflikter runtom i världen, som skärpts och fördjupats, dels p.g.a. SD:s inflytande på debatten om invandring, integration och islam som hot och roten till landets problem. Den osakliga, hätska och främlingsfientliga tonen har börjat sprida sig till andra delar av samhället och skapar en oro inför framtiden, att Mänskliga Rättigheter alltmer kommer att sättas ur spel och att en human och generös flyktingpolitik ifrågasätts.
Därför måste vi i Etikkommissionen öka våra ansträngningar ytterligare för att verka i våra stadgars anda och arbeta än hårdare för att försvara rätten till asyl och för att Mänskliga Rättigheter tillämpas för asylsökande och papperslösa.
Utbildning, kunskapsspridning, opinionsbildning, att öka antalet kontaktpersoner och medborgarrättsvittnen i asylprocessen samt att samla medel för att bekosta denna verksamhet, kommer att vara de viktigaste uppgifterna även under det kommande verksamhetsåret. 

Stockholm i mars 2014

 

Etikkommissionen i Sverige – Nätverk för Mänskliga Rättigheter i Asylprocessen

Styrelsen
Heinz Spira                   Solveig Freudenthal                                Gerd Nyström

Anita Dorazio              Lissela Jonsson                                     Karl-Erik Lagerlöf

Astrid Seeberger                       Anna Venegas