Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 

2011-09-06 – 2012-03-13

 

Etikkommissionen i Sverige

– Nätverk för Mänskliga Rättigheter i asylprocessen

 Inledning

Nätverket Etikkommissionen i Sverige bildades den 27 november 2009 av ett hundratal personer som samlats till ett öppet möte om ”Etik, mänskliga rättigheter och asylrätt” på ABF-huset i Stockholm. Dess uppgift skulle vara att initiera frivilligarbete för att se till att mänskliga rättigheter tillämpades i behandling av asylsökande i Sverige och att protestera mot brott mot mänskliga rättigheter. Andra viktiga uppgifter skulle vara att initiera och stödja forskning samt sprida kunskaper om asylsökandes situation i Sverige. Ett konstituerande möte för att fastställa stadgar och välja en interimsstyrelse ägde rum den 6 september 2011 på ABF-huset i Stockholm och får betraktas som startdatum för Etikkommissionen – Nätverk för Mänskliga Rättigheter i Asylprocessen. 

Beskrivning av Etikkommissionens mål och syfte
Etikkommissionen i Sverige är ett nätverk av frivilliga och har som uppgift att undersöka, vittna om och protestera mot brott mot mänskliga rättigheter i asylprocessen genom att bland annat bedriva medborgarvittnesverksamhet och stödja forskning i ämnet.

Man kan endast som enskild individ ansluta sig till Etikkommissionen i Sverige

  • Etikkommissionen i Sverige är en partipolitisk och religiöst obunden organisation.

Etikkommissionen skall:
–          verka för att mänskliga rättigheter tillämpas för asylsökande och papperslösa i behov av   skydd
–          bidra till att synen på människor i behov av skydd blir generös och human,

–          försvara rätten till asyl och bidra till att den upprätthålls enligt utlänningslagen och dess förarbeten samt enligt 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning och övriga gällande konventioner som Sverige undertecknat,

–          agera för att engagera medborgarrättsvittnen i asylprocessen och bistå enskilda asylsökande med hjälp av fullmakt från dem,

–          upplysa allmänheten om den förda flyktingpolitiken i stort och i enskilda fall samt väcka debatt om de skyddsbehövandes behov genom massmedia, via nätet och genom möten och kulturaktiviteter,

–          samla in medel för att stödja forskning och aktivt vittnesarbete i Etikkommissionens i Sverige namn samt samarbeta med forskare och sprida relevanta forskningsresultat genom publikationer och via Etikkommissionens i Sverige hemsida (www.etikkommissionenisverige.se)

–          arbeta för att den nuvarande lagparagrafen (§ 12:18) ”synnerligen ömmande omständigheter” skall ändras till ”särskilt ömmande omständigheter”,

allt detta i syfte att skapa en generös, öppen och demokratisk asyl- och migrationspolitik i Sverige.

Interimsstyrelse
Ordförande: Heinz Spira
Kassör: Gerd Nyström
Ledamot: Anita Dorazio
Ledamot: Agneta Pleijel
Ledamot: Astrid Seeberger
Ledamot: Stefan de Vylder
Ledamot: Karl Erik Lagerlöf
Ledamot: Anna Venegas
Ledamot: Lissela Jonsson
Ledamot: Solveig Freudenthal
Adjungerad ledamot: Cecilia Persson, som sedan 2009 driver Etikkommissionens arbete i Lund, samt håller tillsvidare i Etikkommissionens hemsida.

Firmateckning: Föreningen firma tecknas av ordförande Heinz Spira, kassör Gerd Nyström och ledamot Anita Dorazio.

Interimsstyrelsen har lett verksamheten under perioden och förbereder det första årsmötet som skall äga rum före mars månads utgång 2012 då en ordinarie styrelse skall väljas.

Anita Dorazio, Lissela Jonsson och Anna Venegas har utsetts till valberedning för att lägga förslag på personer som ska ingå i kommande styrelse.

Medlemskap
Ansökan om medlemskap i Etikkommissionen i Sverige sker genom individuell anmälan till styrelsen eller genom rekommendation. Eventuell uteslutning av medlem beslutas av styrelsen.

Medlemskap upprätthålls via medlemsavgift som inbetalas årligen till Etikkommissionens plusgirokonto 61 72 58 – 9.

Årlig medlemsavgift beslutas vid årsmötet. Medlemsavgiften för 2011/2012 är 200 SEK.

I februari 2012 hade Etikkommissionen 41 medlemmar.

Förlängt räkenskapsår

Eftersom verksamheten inte påbörjades förrän i slutet av 2011, beslutade interimsstyrelsen att förlänga räkenskapsåret till att omfatta september 2011 – december 2012.

Se bif. räkenskapsrapport!
 

Beskrivning av verksamhet som bedrivits 

  1. A.    Styrelsesammanträden
    Sju styrelsesammanträden har ägt rum under perioden. Mötena har ägt rum på ABF huset i Stockholm, som välvilligt ställt lokal gratis till förfogande och dagordning har skickats ut till styrelsens ledamöter i god tid innan varje möte. Vid dessa möten har bland annat följande ämnen diskuterats och planerats: program och aktiviteter för att sprida kunskap om asylprocessen i Sverige, etikkommissionens arbete, forskningsprojekt, finansiering, och rekrytering av nya medlemmar.

 

  1. B.     Forskningsverksamhet
    En av etikkommissionens uppgifter är att initiera och stödja forskning kring asylprocessen i Sverige i ett samtida och historiskt perspektiv samt sprida relevanta forskningsresultat genom publikationer och via Etikkommissionens hemsida. Karin Johansson Blight, (leg. ssk, MSc Folkhälsovetenskap, PhD i psykiatri) har påbörjat ett forskningsprojekt kring barn med svåra uppgivenhetssymptom som fått avslag på ansökan om asyl och skydd i Sverige. En arbetsgrupp bestående av Anita Dorazio, Elisabeth Hultcrantz (leg. Läkare, professor emerita), Eva Wilks (leg sjukgymnast och leg psykoterapeut) och Karin Johansson Blight har bildats och arbetar med att få fram information om den situation som barn lever under, vilka tillsammans med sina familjer har fått avslag på asylansökan. En sammanställningsenkät (enkät A) har framtagits och spridits under hösten (augusti – november 2011) via informella nätverk till ombud för berörda familjer. Resultatet har presenterats i en sammanställningsrapport (Barnen utan röst).
     

Publikationer:
Johansson Blight, K. Kommentar till Migrationsverkets rapport ”Kartläggning av barn med uppgivenhetssymptom” från Mars 2011. Del 1. Etikkommissionen i Sverige, augusti 2011. Rapporten finns på svenska och engelska. 

Johansson Blight, K., Dorazio, A., Wilks, E. Hultcrantz, E. (2012). Barnen utan röst. Lägesrapport angående barn med svåra uppgivenhetssymptom som fått avslag på ansökan om asyl och skydd i Sverige. Januari 2012. Etikkommissionen i Sverige.

Rapporten finns på svenska och engelska.

 C.    Övrig verksamhet 

Folder
En av styrelsens första uppgifter var att framställa en folder som beskriver vad etikkommissionen är och hur den arbetar för att därmed underlätta rekrytering av nya medlemmar. Heinz Spira och Agneta Pleijel åtog sig att formulera foldern. Josefin Morge, sympatisör till EK, har hjälpt till med layout och utformning av foldern som blev klar i början av november 2011.

Facebook
Det finns sedan tidigare en Facebooksida för informationsspridning ”Etikkommissionen- nätverksgrupp för att förändra asylpolitiken”.  Facebooksidan hade den 28 februari 2012 492 medlemmar. Sidan uppdateras av Eva Wilks.

Deltagande i MR dagarna på kulturhuset i Stockholm den 14-15 november 2011
Anita Dorazio, Anna Venegas och Lissela Jonsson deltog i MR dagarna på kulturhuset. Det var inte möjligt för Etikkommissionen att delta aktivt, eftersom det skulle ha inneburit att Etikkommissionen skulle varit tvungen att hyra en utställningsplats för dyra pengar, men den nya foldern delades ut till intresserade.

Hearing i Riksdagshuset 1 december 2011
Vänsterpartiet bjöd in till en hearing om ”Barnen utan röst – om barn med uppgivenhetssymptom. En lång rad experter med god kännedom om barnens situation i Sverige talade (Henry Ascher, Kjell Asplund, Karin Johansson Blight, Elisabeth Hultcrantz, Göran Bodegård, Eva Wilks, Astrid Seeberger och Anjuta Sjungham och Nadja Hatem). Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik deltog i Hearingen. Från Alliansen var endast Emma Henriksson (KD) närvarande, däremot inga journalister. Etikkommissionen har för avsikt att följa upp hearingen.

Uppvaktning av alliansens flyktingpolitiska talespersoner i Riksdagen
Den 31 januari 2012 besökte Anita Dorazio, Elisabeth Hultcrantz och Agneta Pleijel Riksdagen och överlämnade Etikkommissionens nyutkomna rapport ”Barnen utan röst” till regeringspartiernas flyktingpolitiska talespersoner och diskuterade då asylpolitik, Mänskliga Rättigheter och apatiska barn.

Informations- och diskussionskväll i samarbete med ABF Stockholm den 31 januari 2012.
Etikkommissionen inbjöd till en kväll om Tystnadens politik – om flyktingar och apatiska barn”. Vad händer med Mänskliga Rättigheter när ”Fästning Europa” befästs till följd av den ekonomiska krisen och främlingsfientligheten? En diskussionskväll med Agneta Pleijel (författare), Henry Ascher (docent, barnläkare, ordförande i Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn), Göran Bodegård (leg. läkare, Med.dr. Specialist i Barn och Ungdoms psykiatri), Astrid Seeberger (Docent, överläkare, författare och lärare i etik) och Suad Al Saffar (Med. Dr. Leg. Psykolog). Ordförande Heinz Spira var kvällens moderator.

Ca 80 personer deltog i mötet som blev mycket uppskattat. Etikkommissionens publikation: ”Barnen utan röst” (se ovan publikationer) blev klar till mötet och såldes till intresserade för 50 SEK.

Informations-och diskussionskväll den 13 mars 2012.
I anslutning till Årsmötet inbjöd Etikkommissionen allmänheten till en diskussion under rubriken ”Asylrätten – enbart politik eller en mänsklig rättighet? – Om svensk och EU-anpassad flyktingpolitik” med Sten De Geer (advokat) och Simon Andersson (doktorand, lärare i migrationsrätt, Stockholms universitet).

Slutord
Trots att Etikkommissionen endast funnits kort tid och mycket kraft och energi gått åt till rent administrativa frågor, att etablera nätverket och till att värva medlemmar, har vi redan presterat överraskande mycket för att verka i våra stadgars anda. Men allt återstår att göra! Utbildning, kunskapsspridning, opinionsbildning, öka antalet medborgarvittnen i asylprocessen samt att samla medel för att för att bekosta denna verksamhet, kommer att vara de viktigaste frågorna under det kommande verksamhetsåret.

Stockholm i mars 2012

Etikkommissionen i Sverige – Nätverk för Mänskliga Rättigheter i Asylprocessen

Styrelsen