Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 

2012-03-15 – 2013-03-12 

Etikkommissionen i Sverige
– Nätverk för Mänskliga Rättigheter i asylprocessen 

Inledning
Nätverket Etikkommissionen i Sverige har under det första verksamhetsåret lyckats intressera många människor för sin verksamhet och värva drygt 70 medlemmar samt många sympatisörer. Det har varit ett intensivt, men framgångsrikt år! Våra offentliga möten och samarrangemang med andra organisationer har varit välbesökta och väckt stort intresse. Den nya hemsidan samt olika medlemmars deltagande i debatten kring migrationspolitiken har bidragit till att ”Etikkommissionen i Sverige – Nätverk för Mänskliga Rättigheter i asylprocessen” redan är tämligen etablerad, trots att det inte finns resurser för marknadsföring av organisationen. Bl. a. har Etikkommissionen tillsammans med Ekumeniska Fristadsgruppen i Uppsala skrivit en debattartikel, Visumtvång för människor från Balkan – ett hot mot mänskliga rättigheter. Svensk flyktingpolitik 2012, som infördes i Upsala Nya tidning.
I Nordanstig, utanför Hudiksvall, beslöt 30 personer i slutet av februari att bilda en egen avdelning av Etikkommissionen, sedan Anita Dorazio där berättat om organisationens mål och arbete.
En starkt bidragande orsak till denna framgång har varit flera medlemmars och sympatisörers spridande av information om den nya organisationen. 

Beskrivning av Etikkommissionens mål och syfte
·        Etikkommissionen i Sverige är ett nätverk av frivilliga och har som uppgift att undersöka, vittna om och protestera mot brott mot mänskliga rättigheter i asylprocessen genom att bland annat bedriva medborgarvittnesverksamhet och stödja forskning i ämnet.
·        Man kan endast som enskild individ ansluta sig till Etikkommissionen i Sverige.
·        Etikkommissionen i Sverige är en partipolitisk och religiöst obunden organisation.

Etikkommissionen skall:
          verka för att mänskliga rättigheter tillämpas för asylsökande och papperslösa i behov av skydd,
          bidra till att synen på människor i behov av skydd blir generös och human,
          försvara rätten till asyl och bidra till att den upprätthålls enligt utlänningslagen och dess förarbeten samt enligt 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning och övriga gällande konventioner som Sverige undertecknat,
          agera för att engagera medborgarrättsvittnen i asylprocessen och bistå enskilda asylsökande med hjälp av fullmakt från dem,
          upplysa allmänheten om den förda flyktingpolitiken i stort och i enskilda fall samt väcka debatt om de skyddsbehövandes behov genom massmedia, via nätet och genom möten och kulturaktiviteter,
          samla in medel för att stödja forskning och aktivt vittnesarbete i Etikkommissionens i Sverige namn samt samarbeta med forskare och sprida relevanta forskningsresultat genom publikationer och via Etikkommissionens i Sverige hemsida (www.etikkommissionenisverige.se),
          arbeta för att den nuvarande lagparagrafen (§ 12:18) ”synnerligen ömmande omständigheter” skall ändras till ”särskilt ömmande omständigheter”,
allt detta i syfte att skapa en generös, öppen och demokratisk asyl- och migrationspolitik i Sverige. 

Styrelse:
Ordförande: Heinz Spira.
Vice ordförande,
sekreterare: Solveig Freudenthal.
Kassör: Gerd Nyström.
Ledamöter: Anita Dorazio, Lissela Jonsson, Karl-Erik Lagerlöf, Agneta Pleijel, Astrid Seeberger, Anna Venegas.
Ersättare: Eva Brick och Annette Rosengren.

Revisorer: Stefan de Vylder och Gunnar Broth. 

Valberedning: Anita Dorazio, Lissela Jonsson, Anna Venegas. 

Firmateckning: Föreningen firma tecknas av ordförande Heinz Spira, kassör Gerd Nyström och ledamot Anita Dorazio. 

Medlemskap
Ansökan om medlemskap i Etikkommissionen i Sverige sker genom individuell anmälan till styrelsen eller genom rekommendation. Eventuell uteslutning av medlem beslutas av styrelsen.
Medlemskap upprätthålls via medlemsavgift som inbetalas årligen till Etikkommissionens plusgirokonto 61 72 58 – 9.

Årlig medlemsavgift beslutas vid årsmötet. Medlemsavgiften för 2012/2013 är minst 200 SEK.
I februari 2013 hade Etikkommissionen 73 medlemmar. 

Styrelsen föreslår att årets resultat – 13 591 kronor – balanseras i ny räkning.

Beskrivning av verksamhet som bedrivits:

A.     Styrelsesammanträden
Åtta styrelsesammanträden har ägt rum under verksamhetsåret. Mötena har ägt rum på ABF huset i Stockholm, som välvilligt ställt lokal gratis till förfogande och dagordning har skickats ut till styrelsens ledamöter i god tid innan varje möte. Vid dessa möten har bland annat följande ämnen diskuterats och planerats: program och aktiviteter för att sprida kunskap om asylprocessen i Sverige, etikkommissionens arbete, forskningsprojekt, finansiering, och rekrytering av nya medlemmar.

B.     Forskningsverksamhet
En av etikkommissionens uppgifter är att initiera och stödja forskning kring asylprocessen i Sverige i ett samtida och historiskt perspektiv samt sprida relevanta forskningsresultat genom publikationer och via Etikkommissionens hemsida.

Karin Johansson Blight har utifrån underlaget till Barnen utan röst gjort en empirisk studie av hur asylberättelserna angående barn med uppgivenhetssymtom återberättats i besluten. Fokus är på kvinnors röster i asylprocessen.

Det finns ett antal forskningsprojekt på förslag och Karin Johansson Blight, har ägnat mycket tid åt att ansöka om forskningsanslag med, än så länge, osäkert resultat.

C.     Offentliga möten
Hotade Mänskliga Rättigheter – Om praktiskt flyktingarbete.
Den 24 april 2012 arrangerade Etikkommissionen, i samarbete med ABF, detta offentliga möte. David Aronowitsch visade och berättade om arbetet med sin film Dublin. Namik Abbasov talade om sitt flyktingarbete i Dalarna, Syster Karin talade om systrarnas fristadsarbete på Alsike kloster, Agneta Pleijel om författares ansvar i kampen för MR och Anita Dorazio om att vara medborgarrättsvittne. 

Diskussionskväll: Gäller Mänskliga Rättigheter även människor som söker asyl?Under rubriken Det är inte möjligt! – Rätts(o)säkerheten i asylprocessen inbjöd Etikkommissionen i samarbete med ABF den 9 oktober 2012 till en diskussion med bl.a. juristerna Simon Andersson, Nadja Hatem och Anuta Sjungham. 

Seminarieserien Mänskliga Rättigheter och svensk lag – motsättningar i asylprocessen.
Under hösten anordnades tre seminariekvällar i samarbete med ABF för att belysa luckor och paradoxer i svensk asylpolitik och integration och för att diskutera hur teorin skiljer sig från verkligheten samt hur rättssäkerheten kan sättas ur spel.

Etik var temat för det första seminariet, som ägde rum den 5 november. Astrid Seeberger, läkare och författare samt Thomas Flodin, läkare och ordförande i Sveriges läkarförbunds etik- och ansvarsråd var inledare. 

Det andra seminariet handlade om juridik, med fokus på internationella konventioner och deklarationer. Det hölls den 15 november med Ove Bring, prof. Em. i internationell rätt, Percy Bratt, advokat och ordförande i Civil Rights Defenders samt Peter Lindahl, jurist som inledare. 

Den 22 november hölls det tredje seminariet, som behandlade svensk asyllagstiftning i teorin och i praktiken, som ofta kom i konflikt med de grundläggande mänskliga rättigheterna. Inledare var Simon Andersson, jurist och lärare i migrationsrätt, Bo Brink, läkare samt Anita Dorazio, medborgarrättsvittne.

Alla tre seminariekvällar var mycket välbesökta och uppskattade. 

D. Övrig verksamhet
Hemsidan
Under våren blev den nya hemsidan klar. Markus Wård, en dataexpert i bekantskapskretsen lade upp den helt utan ersättning och Heinz Spira, med benäget bistånd av Solveig Freudenthal uppdaterar den kontinuerligt. Tyvärr är det omöjligt att avläsa hur många besökare den har. 

Deltagande vid Tribunal 12, den 12 maj 2012 i Kulturhuset i Stockholm.
Många av Etikkommissionens medlemmar deltog aktivt i tribunalen, som samlade många internationellt kända författare, forskare, folkrättsjurister och aktivister som kämpar för Mänskliga Rättigheter. Rapporten ”Barnen utan röst” såldes och vår folder delades ut. 

Hearing i Riksdagshuset 5 december 2012.
MP:s riksdagsgrupp ordnade i samarbete med Etikkommissionen en hearing och paneldebatt under rubriken ”Välgrundad fruktan – om situationen för ofrivilligt återvändande irakier. 

Manual för kontaktpersoner/medborgarrättsvittnen.
En manual för kontaktpersoner och medborgarrättsvittnen håller på att utarbetas av Agneta Pleijel med hjälp av Anita Dorazio, Annette Rosengren och Lissela Jonsson.
Om möjligt skall manualen presenteras den 5 mars, då ett möte för medlemmar som uttryckt intresse för att vara kontaktperson/medborgarrättsvittne arrangeras på Läkare i världens klinik för papperslösa, där några av Etikkommissionens medlemmar är verksamma. 

Slutord
Under det gångna året har asylsökandes situation försvårats, dels p.g.a. det stora antalet som kommit till Sverige beroende på krig och konflikter runtom i världen, som skärpts och fördjupats, dels p.g.a. den debatt SD för om invandring, integration och islam som hot och roten till landets problem. SDs höga opinionssiffror har fått andra politiker att alltmer anpassa sin debatton till SD för att inte förlora alltför många sympatisörer. Den osakliga, hätska och främlingsfientliga tonen har börjat sprida sig till andra delar av samhället och skapar en oro inför framtiden, att Mänskliga Rättigheter alltmer kommer att sättas ur spel och att en human och generös flyktingpolitik ifrågasättas!
Därför
måste vi i Etikkommissionen, trots att året varit ganska framgångsrikt, öka våra ansträngningar ytterligare för att verka i våra stadgars anda och arbeta än hårdare för att försvara rätten till asyl och att Mänskliga Rättigheter tillämpas för asylsökande och papperslösa.

Utbildning, kunskapsspridning, opinionsbildning, att öka antalet kontaktpersoner och medborgarrättsvittnen i asylprocessen samt att samla medel för att bekosta denna verksamhet, kommer att vara de viktigaste uppgifterna även under det kommande verksamhetsåret.  

Stockholm i mars 2013 

Etikkommissionen i Sverige – Nätverk för Mänskliga Rättigheter i Asylprocessen

Styrelsen 

Heinz Spira                              Solveig Freudenthal                                Gerd Nyström  

Anita Dorazio                            Lissela Jonsson                                     Karl-Erik Lagerlöf  

Agneta Pleijel                            Astrid Seeberger                                   Anna Venegas