Årsmöte den 24 september i Stockholm

Välkommen till årsmöte i Etikkommissionen i Sverige!

Tid: Torsdagen den 24 september kl.18.00  
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen, våning 1

Pga. Corona-pandemin kommer vi att sitta på behörigt avstånd från varandra i Sandlersalen, Vi vill därför att du anmäler dig i förväg snarast och senast den 20 september till solveig.freudenthal@gmail.com

Program:
Betydelsen av principen om barnets bästa i migrationsärenden. Lagen, tillämpningen och allt som krockar.

  • Louise Dane, fil.dr. i offentlig rätt med inriktning mot migrationsrätt och barnrätt, inleder.
  • Dr. Elisabeth Hultcrantz presenterar sin nyutkomna bok om de uppgivna, apatiska barn som hon som läkare arbetat med i många år. Boken lanseras under årsmötet och kan köpas på plats.

Dagordning för årsmötet:

1) Årsmötets öppnande
2) Val av mötesordförande och sekreterare
3) Val av justerare
4) Redogörelse för det gångna årets verksamhet
5) Ekonomisk rapport
6) Revisorernas berättelse
7) Fråga om ansvarsfrihet
8) Val av ny styrelse
9) Beslut om firmatecknare
10) Val av revisorer
11) Val av valberedning
12) Beslut om årsavgiftens storlek
13) Eventuellt
14) Årsmötet avslutas

Vi vill påminna om medlemsavgiften för dig som ännu inte betalt.  Sätt in 250 kr eller mer till Etikkommissionens plusgiro 61 72 58-9. Ange ditt fullständiga namn och din e-postadress vid inbetalningen, så får du våra utskick.

Varmt välkommen!

Styrelsen i Etikkommissionen i Sverige