Etikkommissionens och Läkare i Världens remissvar

Nu finns Etikkommissionens yttrande över lagrådsremissen ”Begränsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige” att läsa på hemsidan. Yttrandet har lämnats till Justitiedepartementet.

Läkare i Världen har också lämnat in ett remissvar angående lagrådsremissen. Klicka här för att läsa remissvaret (pdf-format).